Vedtægter

Vedtægter For Rosenmetoden i Danmark, Foreningen af Danske Rosenterapeuter

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Rosenmetoden i Danmark – Foreningen af Danske Rosenterapeuter” (herefter kaldt FADRT), og den har sit hjemsted i Danmark.

§ 2 Formål

  1. At gøre Rosenmetoden kendt i Danmark
  2. At give medlemmerne mulighed for faglig støtte og vækst
  3. At sikre, at navnet Rosenmetoden benyttes efter reglerne fastsat af The Rosen Institute, og at foreningens etiske regler overholdes.

§ 3 Medlemskab

FADRT har tre typer af medlemskab:

A: Aktivt medlemskab: Certificerede Rosenterapeuter (RT) og/eller Rosenbevægelseslærere (RBL) samt godkendte praktikårselever i et af de to fag
B: Passivt medlemskab: Alle elever under uddannelse til RT eller RBL. Uddannede RT eller RBL, der ikke praktiserer mere
C: Støttemedlemsskab: Alle, der vil støtte foreningens arbejde, men som ikke kan blive medlemmer under A eller B, herunder også udenlandske kollegaer, der er hovedmedlemmer i deres eget land.

Medlem af FADRT er den, som har betalt kontingent.

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer i kategori A. Medlemmer i kategori B kan deltage uden stemmeret.

Udmeldelse sker ved enten skriftlig henvendelse eller ved udeblivende betaling en måned efter seneste betalingsdag. Kontingentet betales halvårligt. Beløbet er det samme, om man melder sig ind først eller sidst i perioden, og det dækker et medlemskab frem til næste fastsatte kontingentbetaling.

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af april. Datoen for årets generalforsamling meddeles senest seks uger forud.

Indkaldelse udsendes senest tre uger forud og skal indeholde: dagsorden, regnskab, budget og indkomne forslag.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til bestyrelsen senest to uger forud for afholdelsen.

Referat føres fra generalforsamlingen. Kopi af referatet sendes til alle medlemmer senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen skal indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
  2. Godkendelse af mødeindkaldelse og dagsorden
  3. Beretning fra bestyrelse og udvalg
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Handlingsplan for budgettet
  7. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
  8. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  9. Valg til udvalg
  10. Valg af intern revisor
  11. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan gennemføres, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller en tiendedel af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Indkaldelsen skal ske med skriftlig begrundelse senest fire uger efter anmodningen og med mindst fem dages varsel.

§ 5 Afstemningsregler

Alle afstemninger undtagen vedtægtsændringer afgøres ved simpelt flertal blandt de stemmeberettigede, hver stemmeberettiget har én stemme.

Fuldmagt kan benyttes ved afstemning, dog maks. et stk. pr. fremmødt aktivt medlem.

Skriftlig afstemning afholdes, når blot én person ønsker det.

§ 6 Vedtægtsændring

Vedtægtsændringer af paragraf 1-10 kan vedtages, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst to tredjedele af disse stemmer for. Hvis der er for få på mødet, men to tredjedele af de fremmødte stemmer for, kan vedtægtsændringen vedtages på efterfølgende generalforsamling med to tredjedeles flertal uanset fremmøde.

§ 7 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og en kasserer, som vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen varetager økonomistyringen, og den har det overordnede ansvar for foreningens aktiviteter i henhold til vedtægterne.

Desuden vælges to suppleanter blandt de stemmeberettigede på generalforsamlingen. Ved frafald af bestyrelsesmedlemmer træder suppleanterne ind. I det tilfælde kan bestyrelsen vælge at omrokere posterne imellem sig.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. I lige år vælges formand. I ulige år er kassereren og næstformanden på valg. Suppleanter vælges hvert år.

I fald man ikke kan sammensætte en bestyrelse på tre personer, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle tre bestyrelsesmedlemmer, formanden, næstformanden og kassereren, er enige.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, men mindst tre gange om året. Der skrives referat fra møderne, som gøres tilgængelige for medlemmerne.

§ 8 Udvalg

Udvalg nedsættes/afsluttes efter behov af generalforsamling og/eller bestyrelsen og er underlagt foreningens budget. Hvert udvalg ansøger om budgetgodkendelse i bestyrelsen og får sit eget budget. Bestyrelsen afsætter penge til udvalgenes budget i henhold til foreningens budget og handleplanen vedtaget på generalforsamlingen. Muligheden tilbydes alle projekter og udvalg, som gerne vil fremstå med foreningens navn eller have foreningens økonomiske støtte.

Udvalgene vælger en udvalgsformand. Bestyrelsen kan invitere udvalgsformanden til at deltage i bestyrelsesmøder efter behov. Samtidig har udvalgsformanden ansvar for at rapportere til bestyrelsen. Udvalgsformanden har hovedansvaret for, at projektet går i retningen af det bevilgede. Udvalgsformanden står for mødeindkaldelser i udvalget.

Medlemsantal i udvalgene kan variere.

Alle udvalg opfordres til at føre referat af møder af hensyn til kontinuiteten i arbejdet.

Etisk/juridisk-udvalg skal mindst bestå af tre medlemmer.

§ 9 Økonomi

Foreningens midler skal bruges aktivt i henhold til foreningens formålsparagraf.

Dispositioner over 50.000 kr. skal vedtages på generalforsamlingen.

Regnskabet føres af kassereren og fremlægges løbende for bestyrelsen.

En intern revisor, der hvert år vælges på generalforsamlingen, foretager gennemgang af foreningens årsregnskab for kontrol af, at midler forvaltes i henhold til vedtægterne. Den interne revisor skal vælges uden for bestyrelsen. Der vælges samtidig en revisorsuppleant.
Årsregnskabet revideres af den interne revisor, som er valgt for et år ad gangen. Skønner bestyrelsen, at kassereren ikke har de nødvendige regnskabsmæssige kompetencer til at sætte regnskabet op, kan bestyrelsen rekvirere en ekstern bogholder

Vedtægtsændringen vedrørende den interne revisor træder i kraft fra regnskabsåret 2018

Regnskabsåret er det samme som kalenderåret.

Eventuel gæld i foreningen hæfter bestyrelsen og aktive medlemmer for.

§ 10 Tegningsregler

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab. Disse kan give fuldmagt til en person, også uden for bestyrelsen, til bestemte formål.

§ 11 PR og information

Kun aktive medlemmer kan benytte foreningens navn, materialer og logo i professionel sammenhæng.

§ 12 Foreningens opløsning

Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves det, at to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer er fremmødt til en generalforsamling indkaldt med dette formål, og at tre fjerdedele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for en opløsning.

Stemmer tre fjerdedele af de stemmeberettigede medlemmer for en opløsning, men er fremmødet ikke tilstrækkeligt, kan opløsningen vedtages på en efterfølgende generalforsamling med tre fjerdedele af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer.

Denne efterfølgende generalforsamling skal være indkaldt til formålet med mindst fem dages varsel og senest fire uger efter den første.

Bestyrelsen sørger i tilfælde af foreningens opløsning for at afvikle foreningens aktiver og overføre evt. midler til en anden anerkendt Rosenmetodeforening i Danmark eller udlandet, eventuelt til en kendt velgørenhedsforening.

Denne forening er startet ved stiftende generalforsamling i København d. 1. marts 1995 af Peter Toft Nielsen, Agnes Brunstad, Birgit Tangø Dahl, Tonny de Stobbeleir, Sigrid Jensen, Agnete Berg-Nielsen, Dorrit Langsted Olsen og Rose Marie Ezelius.

 • Vedtægternes paragraf 1-11 er revideret af generalforsamlingen i København den 23. april 2004.
 • Vedtægternes paragraf 5 er revideret af generalforsamlingen i Fredericia den 12. marts 2011.
 • Vedtægternes paragraf 7 og 9 er revideret af generalforsamlingen 2012, og ændringerne blev endeligt godkendt ved generalforsamlingen den 10. marts 2013 i Skanderborg.
 • Vedtægternes paragraf 3, 7, 8 og 10 er revideret ved generalforsamlingen den 1. marts 2015 i Odense.
 • Vedtægternes paragraf 9 er revideret ved generalforsamlingen den 16. marts 2019 i Marslev på Fyn.